تقدیم به تو...

گاهی رسد شادی به اندازه ی کوه

گاهی رسد غصه به اندازه ی دشت

افسانه ی زندگی همین است!

... در سایه ی کوه باید از دشت گذشت.

                                                                  nura.h

                                                              Love me...ماچ'

/ 0 نظر / 7 بازدید