سوال!

به نظرت دوست کیه؟

منتظر جوابتم.........................

please answer my question Thanks.منتظرمتفکر

                                                                         NURA.H

/ 4 نظر / 5 بازدید
من و دوستم خدا

سلام [گل] وب خوبي داري [لبخند] خوشحال مي شم به منم سري بزني [گل][لبخند][گل] موفق باشي

lord

دوست کسی است که قلبت برایش و قلبش برایت بتپد.

lord

دوست کسی است که قلبش برایت و قلبت برایش بتپد.

زاغ سفید

دوست دوست کسی است که.... دوست کسی نیست دوست آدم خودشه دوست تفکره،عقل . دوستایی که با کسی تعریف میشن دوست واقعی نیستن